top of page

REGULAMIN

PRAWA I OGRANICZENIA

 1. Członkowie muszą mieć ukończone 18 lat.

 2. Członkowie otrzymują ograniczone czasowo, niewyłączne, odwoływalne, nieprzenoszalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo dostępu do tej części kursu online, która odpowiada zakupowi.

 3. Część kursu online odpowiadająca zakupowi będzie dostępna dla Członka tak długo, jak długo kurs jest utrzymywany przez Firmę, czyli co najmniej rok po zakupie Członka.

 4. Filmy w kursie są dostarczane jako strumień wideo i nie można ich pobrać.

 5. Wyrażając zgodę na udzielenie takiego dostępu, Spółka nie zobowiązuje się do utrzymania kursu ani do utrzymywania go w obecnym kształcie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Kurs online jest własnością Firmy i jest chroniony amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

 2. Żadne prawo, tytuł ani udział w kursie online lub jakiejkolwiek jego części nie są przenoszone na żadnego członka, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez Firmę.

 3. Nazwa firmy, logo firmy i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty
  i slogany są znakami towarowymi Spółki. Członek nie może używać takich znaków
  bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

OBOWIĄZKI FIRMY

Firma dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby kurs online był dostępny, z wyjątkiem zaplanowanych prac konserwacyjnych i wymaganych napraw oraz z wyjątkiem wszelkich przerw spowodowanych przyczynami pozostającymi poza uzasadnioną kontrolą lub niemożliwymi do przewidzenia przez Firmę.

Data wejścia w życie: 01.01.2021

bottom of page